Polityka prywatności

Home / Polityka prywatności

 

 

Polityka prywatności i Cookies

Serwisu PZO

www.programpzo.pl

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r., na terytorium całej Unii Europejskiej weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Mając na względzie Państwa bezpieczeństwo, które jest dla nas priorytetem, zapewniamy, iż dla ochrony danych osobowych stosujemy wszelkie środki przewidziane prawem, a ponadto stosujemy zasadę szczególnej ostrożności. Poniżej pragniemy przedstawić Państwu reguły, według których zbieramy i przechowujemy Państwa dane, prawa jakie Państwu przysługują, a także osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przez nas przetwarzanych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz o zaakceptowanie warunków korzystania z naszej strony internetowej. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności wyżej wspomnianego rozporządzenia RODO, jak również przepisów polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Czym są dane osobowe i na czym polega ich przetwarzanie?

„RODO” w art. 4 pkt 1 definiuje dane osobowe jako wszelkie informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę fizyczną. Są to między innymi imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres IP, cechy fizyczne czy też fizjologiczne. Ponadto, takimi danym są również informacje o Państwa lokalizacji wysyłane przez smartphone’y, tablety i inne urządzenie elektroniczne.

Ponadto, informujemy iż zgodnie z „RODO” ochrona danych osobowych dotyczy jedynie danych osób fizycznych, a więc nie rozciąga się na osoby prawne.

Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, jak na przykład: zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Kim jest Administrator Danych Osobowych?

Administrator jest podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie danych osobowych. Administrator jest również adresatem, do którego mogą Państwo kierować swoje wszelkie prośby, związane z gromadzeniem i przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. W naszym przypadku Administratorem jest Tomasz Aronik zamieszkały we Włoszech, autor serwisu www.programpzo.pl (dalej jako PZO). Z administratorem danych osobowych możecie Państwo skontaktować się listownie adres do korespondencji Tomasz Aronik ul. Moniuszki 2a/2, 31-513 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@programPZO.pl lub telefonicznie pod nr +393289255864.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli jednak jesteście Państwo zainteresowani informacjami publikowanymi za pośrednictwem serwisu PZO, jak również ofertami naszych partnerów, podanie danych osobowych wskazanych poniżej jest niezbędne.

W ramach serwisu PZO gromadzimy Państwa dane z różnych źródeł, tj.

 1. Informacje które uzyskujemy od Państwa:

– imię;

– nazwisko (nie zawsze);

– adres e-mail (nie zawsze).

W sytuacjach, w których przepisy powszechnie obowiązującego prawa tego będą wymagać, możemy wymagać od Państwa podania innych danych, niezbędnych z przyczyn prawnych, w tym podatkowych.

Jak wyżej wskazaliśmy, podanie danych osobowych, poza przypadkami prawem wymaganymi, jest dobrowolne. Niemniej, jeżeli nie zdecydujecie się Państwo podać nam powyższych danych osobowych, nie będą mogli Państwo korzystać z serwisu PZO, a my nie będziemy mogli należycie świadczyć usług na Państwa rzecz.

Ponad informacje wskazane powyżej, niezbędne do udostępnienia treści zawartych w serwisie PZO, uzyskujemy od Państwa dane osobowe celem ewentualnego zawarcia i realizacji umowy w przyszłości, tj.:

– informacje przekazywane w ramach wypełnianych przez Państwa formularzy kontaktowych zamieszczanych w serwisie PZO;

– informacje przekazywane nam przez Państwa drogą elektroniczną przy wykorzystaniu poczty e-mail;

– informacje przekazywane nam przez Państwa w innej formie, tj. pocztą tradycyjną, telefonicznie lub za pomocą innych środków kontaktu;

– informacje udostępniane i przekazywane nam w ramach zamieszczanych przez Państwa postach, komentarzach pod postami;

– informacje przekazywane w ramach odpowiedzi, ankiet itp.

 1. Informacje, które uzyskujemy automatycznie:

Poza informacjami uzyskiwanymi od Państwa, w ramach prowadzonego serwisu PZO, pozyskujemy również informacje w sposób automatyczny, w związku z korzystaniem przez Państwa serwisu PZO. Informacje te to przede wszystkim:

– adres IP urządzenia z którego Państwo korzystacie i za pośrednictwem którego uzyskujecie dostęp do serwisu PZO;

– hasła, które wyszukujecie Państwo w serwisie PZO;

– przeglądane treści w serwisie PZO;

– czas i częstotliwość poświęcana na przeglądanie serwisu i treści zamieszczanych w serwisie PZO;

– adres www strony internetowej odwiedzonej przez Państwa bezpośrednio przed wejściem na serwis PZO;

– informacje dotyczące urządzeń z jakich Państwo korzystacie, wyszukiwarki i systemu operacyjnego wykorzystywanych do przeglądania serwisu PZO;

– informacje o interakcji z wiadomościami e-mail, tj. czy je Państwo otwieracie, czy przekazujecie je dalej itp.;

– informacje zbierane za pośrednictwem plików cookies (ciasteczek) oraz podobnych technologii.

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane?

Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:

 1. udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody (np. poprzez akceptację warunków przetwarzania danych osobowych, skierowanie do nas wiadomości mailowej czy wyrażeniu zgody na otrzymywanie newslettera lub innej formy marketingu),
 2. wykonania ewentualnej umowy, a także rozpoczęcia współpracy lub podpisania umowy,
 3. naszego prawnie usprawiedliwionego interesu jako Administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych oraz naszych partnerów, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń),
 4. obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

Cele, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe są następujące:

 1. zapewnienie jak najwyższej jakości serwisu PZO, jak również ewentualnych świadczonych przez nas usług, tj. w sytuacji, w której są lub zostaną Państwo stroną łączącej nas umowy będziemy przetwarzać jedynie dane osobowe niezbędne do jej realizacji, przykładowo będą to Państwa imię i nazwisko, numer telefonu czy też adres zamieszkania lub dostawy.
 2. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, którymi są: marketing bezpośredni, prowadzenie serwisu PZO, wykonanie ewentualnych umów i realizacja zleceń, należyte świadczenie usług na Państwa rzecz, prowadzenie danych statystycznych, związanych z odwiedzinami naszej strony internetowej, ulepszenia naszych usług i dopasowania ich do Państwa spersonalizowanych potrzeb, jak również prowadzenie marketingu i własnej promocji oraz naszych partnerów na rynku usług.

Komu możemy przekazać Państwa dane?

W razie wyrażenia na to zgody, Państwa dane będą przekazywane jedynie zaufanym podmiotom z nami współpracującym. Na bieżąco aktualizujemy listę podmiotów współpracujących. Klikając w link mają Państwo możliwość zapoznać się z listą podmiotów współpracujących. Państwa dane mogą być przekazane naszym podwykonawcom, współpracownikom lub usługodawcom, którzy pomogą nam w realizacji wykonywanej usługi (np. podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, związane z realizacją zamówień). Przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi, nie uprawnia go do dowolnego z nich korzystania, a jedynie do przetwarzania w celach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych, z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania i w zakresie niezbędnym dla należytego świadczenia dla Państwa usług oraz realizacji wiążących nas umów. Przekazanie danych osobowych nie zwalnia nas (jako przekazującego) z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Wskazujemy, że Państwa dane mogą być też przekazywane organowi publicznemu, ale wyłącznie w sytuacji, gdy upoważnienie takie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i o ile organ przedstawi w tym zakresie odpowiednie żądanie.

Międzynarodowy transfer danych

Zawsze w ramach przekazywania danych osobowych możliwe jest ich przekazywanie i następnie przechowywanie danych osobowych do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takich przypadkach, dane przekazywane do podmiotów działających poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie będzie wpływać negatywnie na zakres ochrony danych i Państwa prawo do prywatności będzie respektowane z zachowaniem należytych standardów.

W każdym przypadku mogą Państwo uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego. Celem jej uzyskania należy skontaktować się z Administratorem.

W przypadku przekazywania danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego do przekazywania dochodzi zazwyczaj w oparciu o poniższe podstawy:

 1. na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony tj. Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r., dostępnej tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN
 2. w sytuacjach zaś, jeśli w tym zakresie nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, dane osobowe zostaną odpowiednio zabezpieczone za pomocą standardowych klauzul ochrony wskazanych w Decyzji Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dostępnej tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak będzie to celowe, z punktu widzenia łączących nas stosunków prawnych, tj. do czasu istnienia podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych. Przykładowo, w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę; w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz po jej wykonaniu do momentu upływu terminów przedawnienia z niej wynikających; a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Ponadto, Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Osoby małoletnie

Serwis PZO przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Osoba korzystająca z serwisu PZO zobowiązana jest potwierdzić, że ukończyła 18 lat. Jest to warunek konieczny korzystania z serwisu PZO. Nie przetwarzamy i nie gromadzimy danych osobowych osób, które nie ukończyły 18 roku życia, chyba że dane te przekazane zostały nam niezgodnie z powyższym. W sytuacji powzięcia przez nas informacji, że przekazane zostały nam dane osobowe osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, dane to zostaną niezwłocznie usunięte. W przypadku powzięcia przez Państwa wiadomości, że takie dane zostały nam przekazane, prosimy o kontakt z Administratorem.

Jakie posiadają Państwo uprawnienia?

„RODO” przewiduje szereg uprawnień dla osób, których dane osobowe są gromadzone i przetwarzane. Zgodnie z RODO posiadają Państwo:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 3. prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 4. w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo jej wycofania,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej informacji lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres info@programPZO.pl  Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Ponadto, przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

W każdym momencie mogą Państwo zwrócić się do Administratora w celu skorzystania z któregokolwiek z przysługujących Państwu uprawnień, w tym celu podajemy dokładne dane kontaktowe:

Z administratorem danych osobowych możecie Państwo skontaktować się listownie adres do korespondencji Tomasz Aronik ul. Moniuszki 2a/2, 31-513 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@programPZO.pl lub telefonicznie pod nr +393289255864.

Cookies

Serwis internetowy www.programpzo.com („Serwis”) zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu dostosowania Serwisu do potrzeb osób korzystających z Serwisu („Użytkowników”). Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz swój unikalny numer.

Pliki cookies zamieszcza oraz uzyskuje do nich dostęp właściciel Serwisu, tj. Tomasz Aronik.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania treści Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji sposobu korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają zidentyfikować urządzenie Użytkownika i stronę internetową, dostosowaną do jego potrzeb;
 • zbierania danych i opracowywania statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika posiadającego konto w Serwisie, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać danych logowania;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Cookies funkcjonalne – Google Analytics

Nasz Serwis korzysta z usługi Google Analytics świadczonej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google może analizować korzystanie przez Państwa, co pozwoli nam na wprowadzenie zmian mających na celu ulepszenie Serwisu. Informacje przetwarzane przez Google w związku z korzystaniem z Serwisu będą następnie przesyłane do serwera Google zlokalizowanego w USA, gdzie będą one przechowywane i analizowane. W oparciu o analizę otrzymamy od Google wyniki analizy w formie zanonimizowanej. Tak zgromadzone dane nie będą kojarzone z Państwa adresem IP w ramach tego procesu. Google jest organizacją certyfikowaną na mocy zawartej pomiędzy UE i USA umową o ochronie poufności (EU-US Privacy Shield), co gwarantuje utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony danych w odniesieniu do przetwarzania danych przez Google w USA. Dodatkowe informacje o usłudze Google Analytics są dostępne na stronach Google Analytics Terms of Use (warunki korzystania z usługi), Privacy and Data Protection Guidelines of Google Analytics(zasady prywatności i ochrony danych) oraz Google Privacy Policy (regulamin prywatności).  

Cookies reklamowe – Google AdWords

Nasz Serwis korzysta z Google AdWords w ramach działań marketingowych, w tym reklamy Serwisu w Internecie. Adwords może wyświetlać reklamy na innych odwiedzanych przez Państwa stronach www w oparciu o przeprowadzoną analizę wcześniejszych odwiedzin. W tym celu będą wykorzystywane pliki cookies które zostaną umieszczone na Państwa urządzeniu. Pliki cookies gromadzone w ten sposób nie pozwalają nam zidentyfikować Państwa danych i są w pełni zanonimizowane. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności Google kliknij tutaj.  

Facebook Pixel

Nasz Serwis korzysta z usługi Facebook Pixel świadczonej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Korzystane z tej usługi ta pozwala nam jedynie na śledzenie Państwa zachowań w Internecie na podstawie tego, co zobaczyliście Państwo lub jak klikneliście w reklamę pochodzącą Facebooka. Usługa pozwala na dokonanie oceny wpływu reklam pochodzących z Facebooka w celach statystycznych i badaniu rynku, co w konsekwencji pozwala nam ulepszać marketing naszego Serwisu. Dane w ten sposób zbierane są anonimowe i nie pozwalają nam na ustalenie Państwa tożsamości. Mimo to są one gromadzone i przetwarzane przez Facebooka i mogą być łączone z Państwa profilem w serwisie Facebook, a następnie wykorzystane przez Facebook w ich celach reklamowych, na zasadach określonych w ich Polityce Prywatności dostępnej tutaj.

 

Wersja z dnia 01.11.2020 r.